AKTUALNOŚCIBIELAWAPOWIAT DZIERŻONIOWSKIWAŻNE

Będzie jeszcze piękniej

Bielawa realizuje projekt pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

Wysokość przyznanej Gminie dotacji wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania, co w przełożeniu na środki finansowe daje kwotę 2 846 433,88 zł.  Inwestycja w bielawskie tereny zieleni przewidziana w ramach realizacji tego projektu to kwota około 3,5 mln. Jego założeniania mają na celu: poprawę jakości środowiska przyrodniczego wybranych terenów, likwidację uciążliwości związanych z występowaniem miejskich wysp ciepła, wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej, wzbogacenie składu gatunkowego warstw roślinności i zastosowanie gatunków o wysokich wartościach biocenotycznych (dla ptaków i owadów), wprowadzenie łąk kwietnych w miejsce trawników, zwiększenie różnorodności biologicznej poprzez zastosowanie budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla owadów, wprowadzenie elementów zieleni oddziałujących na zmysły człowieka- ogrody sensoryczne, a także usunięcie nawierzchni asfaltowych  i zastąpienie jej elementami zieleni niskiej, krzewów oraz nawierzchni przepuszczalnych ścieżek spacerowych o nawierzchni mineralnej (przepuszczalnej dla wody)

Dodatkowym atutem jest wykonanie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom, ale i turystom korzystanie z efektów projektu. Nowe ławki, altany, pergole, place zabaw będą z pewnością atrakcją dla mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów zaplanowane są w taki sposób, żeby cieszyć mieszkańców od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Projekt ma ogromny wpływ na estetykę miasta, ale jego głównym celem jest poprawa jakości środowiska i życia mieszkańców. Dzięki  redukcji powierzchni asfaltowych, zastosowaniu przepuszczalnych materiałów do utwardzenia nawierzchni ścieżek, nasadzeń gatunków roślin które zatrzymują wodę w glebie, nie tylko zwiększamy bioróżnorodność, ale i stwarzamy przestrzeń , która zachęca do interakcji społecznych i pozwala czerpać przyjemność z kontaktu z przyrodą w środowisku miejskim. Obszary, które objęte są projektem zostały wytypowane w taki sposób, by uatrakcyjnić każdą część miasta. Projektem objęty jest: Park Miejski oraz tereny przy Zespole Ośrodków Wsparcia, przy ul. Lotniczej, wokół Jeziora Bielawskiego, przylegające do ul. Wysokiej, teren przy Ośrodku Pomocy Społecznej i byłego miasteczka rowerowego przy ul. gen. Frankowskiego.

Share:

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.