AKTUALNOŚCIDZIERŻONIÓWPOWIAT DZIERŻONIOWSKI

Szkolne stypendia socjalne – wnioski do 15 września

Dochód w twojej rodzinie nie przekracza 528 zł na osobę, a są w niej uczące się dzieci? Do 15 września możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Dzierżoniowie. Może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi prowadzone są w Biurze Obsługi Klienta OPS-u na parterze. Dodatkowo informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 74 / 831-02-01 wew. 221.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej https://www.opsdzierzoniow.pl/page/stypendium-szkolne lub w siedzibie OPS-u przy ul. Szkolnej 24.

Share:

Leave a reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.